गजाननं भूत गणादिसेवितं

गजाननं भूत गणादिसेवितं,
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं,
गजाननं भूत गणादिसेवितं,
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं,
उमासुतं शोक विनाश कारतम,
नमामि विघ्नेशवर पादपंकजम,
उमासुतं शोक विनाश कारतम,
नमामि विघ्नेशवर पादपंकजम।

गजाननं भूत गणादिसेवितं,
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं,
गजाननं भूत गणादिसेवितं,
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं,
उमासुतं शोक विनाश कारतम,
नमामि विघ्नेशवर पादपंकजम,
उमासुतं शोक विनाश कारतम,
नमामि विघ्नेशवर पादपंकजम।

गजाननं भूत गणादिसेवितं,
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं,
गजाननं भूत गणादिसेवितं,
कपीथ जम्बू फलचारु भक्षणं,
उमासुतं शोक विनाश कारतम,
नमामि विघ्नेशवर पादपंकजम,
उमासुतं शोक विनाश कारतम,
नमामि विघ्नेशवर पादपंकजम।
श्रेणी
download bhajan lyrics (95 downloads)