पाहाड जन्म मेरो क्या भल लागैंछ कुमाँऊनी

पाहाड जन्म मेरो क्या भल लागैंछ.

वारी बजार पारी बजार.
बीच मैं शिवज्यू को मंदिर क्या भल लागैंछ.
पाहाड जन्म मेरो क्या भल लागैंछ.

वारी भारत पारी नेपाल.
बीच मै काली गोरी मिलन क्या भल लागैंछ.
पाहाड जन्म मेरो क्या भल लागैंछ.

तेली बालेश्वर मेली कालीनाग.
बीच मै कोटगाडी मंदिर क्या भल लागैंछ.
पाहाड जन्म मेरो क्या भल लागैंछ.

सुरेश पाठक
जय माँ भगवती
download bhajan lyrics (532 downloads)