यो जीवन अनमोल गमावजो

यो जीवन अनमोल गमावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति,
काया चूंदड़म दाग लगावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति
यो जीवन अनमोल गमावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति,

पांच तत्तव को महल बनायो,
बड़ा भाग्य सी यो नरतन पायो ,
आयो अवसर अब चुकजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति
काया चूंदड़म दाग लगावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति
यो जीवन अनमोल गमावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति,

कई जनम को बन्यो तू धोबी
यैनि कायाक करिदी रोगी
भजन बिना यैकि नहीं होय गति यो जीवन अनमोल गमावजो मति
यो जीवन अनमोल गमावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति
काया चूंदड़म दाग लगावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति
यो जीवन अनमोल गमावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति,

सत- गुरु बिना मिटनी अंधेरो,
सूरज बिना नहीं होय सवेरो,
तू गुरु चरण की बनिजा रति काया चूंदड़म दाग लगावजो मति
चूंदड़म दाग लगावजो मति  चूंदड़म दाग लगावजो मति
यो जीवन अनमोल गमावजो मति यो जीवन अनमोल गमावजो मति,

download bhajan lyrics (396 downloads)