आज को सूरज

आज को सूरज डोडो उगयो जुझार जी,
थांकी सुरता पर आयो , तावड़ो जुझार जी,

म्हारा सुसरा जी के नो लख , बिजनो जुझार जी,
हुकम करो तो ढोलू , बायरो जुझार जी,
आज को सूरज........

म्हारा जेठ जी के नो लख , बिजनो जुझार जी,
हुकम करो तो ढोलू , बायरो जुझार जी,
आज को सूरज..........

म्हारा लाल जी के नो लख , बिजनो जुझार जी,
आती जाती में ढोलू , बायरो जुझार जी,
आज को सूरज..........

चम्पा लाल हरि जस , गावे वो जुझार जी,
शरणे आया कि लजिया , राखो जुझार जी,

प्रजापति म्यूजिकल ग्रुप भीलवाड़ा (राज.) 89479-15979
श्रेणी
download bhajan lyrics (754 downloads)