नचो नचो नचो रूत नचने दी आई है

नचो नचो नचो रूत नचने दी आई है,
नचने दी आई है नचाने दी आई है,

बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे छोले,
उसदे नाल नहीं बोलना जेड़ा जय कृष्णा ना बोले,
नचो नचो....

बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे हार,
दुनिया तो की लेना मेनू हो गया श्याम नाल प्यार,
नचो नचो....

बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा फीता,
दुनिया तो की लेना मेनू श्याम ने पसंद कर लिता,
नचो नचो....
श्रेणी
download bhajan lyrics (55 downloads)