म्हारो श्याम बड़ो बलवान

म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को,
बाबो खाटू को बाबो खाटू को,
म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को….

कई दिना सूं ओ बाबा आश करां,
मैं तो हुँ आरतवान बाबो खाटू को,
म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को,
आय पहुँचा ओ बाबा देवरे मैं बिल्कुल हूँ अनजान,
बाबो खाटू को म्हारो श्याम बड़ो बलवान,
बाबो खाटू को…..

अरज करां कर जोड़ थे हो बाबाजी,
थे सुणज्यो देकर ध्यान बाबो खाटू को,
म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को…..

थोड़ा थोड़ा सै ओ बाबा नहीं सरे,
थे खोल देवो भण्डार बाबो खाटू को,
म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को……

रामेश्वर की ओ बाबा विनती यो हरदम तोड़ तान,
बाबो खाटू को म्हारो श्याम बड़ो बलवान,
बाबो खाटू को,
म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को,
बाबो खाटू को बाबो खाटू को,
म्हारो श्याम बड़ो बलवान बाबो खाटू को……
download bhajan lyrics (222 downloads)