बहना दिल ना लगे हमारो

बहना दिल ना लगे हमारो ओरी चलो गयो मुरली वालो,
चलो गयो मुरली वालों चलो गयो बंसी वालों,
बहना दिल ना लगे हमारो ओरी चलो गयो मुरली वालो॥

सास को प्यारो ससुर को प्यारो,
मेरी दो अखियन को तारो री चलो गयो मुरली वालो,
बहना दिल ना लगे हमारो ओरी चलो गयो मुरली वालो॥

जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो,
मेरी दो अखियन को तारो री चलो गयो मुरली वालों,
बहना दिल ना लगे हमारो ओरी चलो गयो मुरली वालो॥

देवर को प्यारो देवरानी को प्यारो,
मेरी दो अखियन तो तारो रे चलो गयो मुरली वाले,
बहना दिल ना लगे हमारो ओरी चलो गयो मुरली वालो॥

नंनद को प्यारो नंनदोई को प्यारो,
मेरी दो अखियन को तारो री चलो गयो हो मुरली वालों,
बहना दिल ना लगे हमारो ओरी चलो गयो मुरली वालो॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (260 downloads)