शुभ मंगल हो

शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो ।
धरती का कण कण मंगल हो ।।

यहा मंगल हो वहा मंगल हो ।
सर्वत्र ही मंगल मंगल हो ।।

जल मंगल हो थल मंगल हो।
धरती का कण-मंगल हो।।

दिन मंगल हो निशि मंगल हो ।
जीवन का हर क्षण मंगल हो ।।

तन मंगल हो मन मंगल हो।
जन जन की वाणी मंगल हो।।

मति मंगल हो गति मंगल हो ।
हम सबका चिंतन मंगल हो ।।

शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो।
श्रेणी
download bhajan lyrics (558 downloads)