बाला जी खुद नाचै

सालासर मार्ग  मैं भगत जद, डी जे बजावै रे,
बाला जी खुद नाचै सागै सारा भगत नचावै रे,

पदलिया सब दौडया जावै ,
बाला जी रा जयकारा लगावै ,
नाचता कुदता जावै ना मन ओ फ़ुलयो समावै रे,
बाला जी खुद नाचै सागै सारा भगत नचावै रे,

राम गी धुन मैं हो मतवालो,
झुम झुम नाचे माँ अंजलि गो लालो,
भगता सागै बाला जी घनी धुम मचावै रे,
बाला  जी खुद नाचै सागै सारा भगत नचावै रे,

कैई नाचै पग बांध घुघरा,
बालाजी लागै घणा फुटरा,
भक्त आपगै बाबै पर बलीहारी जावै रै,
बाला जी खुद नाचै,

विक्की सागै गोपाल भी नाचै,
रोहित जी गो म्युजिक बाजै,
रिड़मलसर गो मदन लिखै , आदिवाल ओ गावै रै,
बालाजी खुद नाचै...

लेखक :- मदन पंवार रीडमलसर
म्यूजिक :- Shining Star स्टूडियो (ऐलनाबाद )
download bhajan lyrics (716 downloads)