मोर मुकुट रंग कालिया मन

मोर मुकुट रंग कालिया मन मोह लिया,
मन मोह लिया कुंडला वालिआ श्यामा,

यमुना दे कंडे कंडे मुरली बजान्दा,
मुरली वजनादा श्याम सखियाँ नचान्दा,
सखियाँ नचावन वालियां मन मोह लिया कुण्डला वालियां....

यमुना दे कंडे कंडे गुआ चरनादा,
गौआ चरनादा श्याम मखाना चरान्दा,
माखन चुरावन वालियां मन मोह लिया कुण्डला वालियां....

यमुना दे कंडे कंडे खेला रचानदा,
खेला रचंदा श्याम रासा रचांदा,
रास रचावन वालियां मन मोह लिया कुण्डला वालियां....
श्रेणी
download bhajan lyrics (1018 downloads)