ਨੱਚਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ

ਨੱਚਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ...
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )
ਖੇਡਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ, ਪੌਣਾਹਾਰੀ ਦੀਆਂ,
ਖੇਡਾਂ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀਆਂ,,,
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )
ਨੱਚਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ...
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )

ਆਏ ਨੇ, ਦਵਾਰੇ ਸੰਗ, ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ,
ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ll
ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ,
ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ,,,
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )
ਨੱਚਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ...
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )

ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਗ਼ ਲੱਗ ਗਏ,
ਧਰਤੀ, ਤਲਾਈਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ ll
ਓਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਓਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ,
ਓਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਬੀਜ ਲਓ ਕਿਆਰੀਆਂ,,,
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )
ਨੱਚਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ...
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )

ਸੁੱਖਾ, ਰਾਹੋ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ,
ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਰਹੇ, ਝੋਲ਼ੀ ਭਰਦਾ l
ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ,
ਗੱਲਾਂ ਸਤਪਾਲ, ਸੱਚੀਆਂ ਉਚਾਰੀਆਂ,,,
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )
ਨੱਚਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ...
( ਝੰਡੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਝੱਲ੍ਹਦੇ )

ਅਪਲੋਡਰ- ਅਨਿਲਰਾਮੂਰਤੀਭੋਪਾਲ
download bhajan lyrics (145 downloads)