राम कृष्ण शरणम् शरणै

ओम नमो श्री भगवते,
राम कृष्ण नमो नमः,
ओम नमो श्री भगवते,
राम कृष्ण नमो नमः,
ओम नमो श्री भगवते,
राम कृष्ण नमो नमः….

राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम् शरणै,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम् शरणै……..

प्रभु कृपा ही केवलम,
प्रभु कृपा ही केवलम,
प्रभु कृपा ही केवलम,
शरणै,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम् शरणै…..

शरणागत हम,
शरणागत हम,
शरणागत हम,
शरणै,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम् शरणै……

नमः श्री गुरुवे,
नमः श्री गुरुवे,
नमः श्री गुरुवे,
नमो नमः,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम् शरणै…..

राम कृष्ण राम कृष्ण,
जय जय राम कृष्ण,
राम कृष्ण राम कृष्ण,
जय जय राम कृष्ण,
राम कृष्ण राम कृष्ण,
जय जय राम कृष्ण,
राम कृष्ण राम कृष्ण,
जय जय राम कृष्ण…

राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम्,
राम कृष्ण शरणम् शरणै…….
श्रेणी
download bhajan lyrics (191 downloads)