मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा

मीठी मीठी बंसरी बजाओ श्यामा दो घड़िया,
दो घड़ियां ओ श्यामा दो घड़ियां,
मीठी मीठी बंसरी.....

मथुरा भी तेरा गोकुल भी तेरा,
तू आकर मक्खन चुराओ श्याम दो घड़िया,
मीठी मीठी बंसरी.....

राधा भी तेरी रुकमण भी तेरी,
तू आकर नैन लड़ाओ श्यामा दो घड़ियां,
मीठी मीठी बंसरी.....

गईयां भी तेरियां ग्वाले भी तेरे,
तू आकर गईयां चराओ श्यामा दो घड़ियां,
मीठी मीठी बंसरी.....

सखियां भी तेरियां गोपियां भी तेरियां,
तू आकर रास रचाओ श्यामा दो घड़ियां,
मीठी मीठी बंसरी.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (297 downloads)