मैन लीन्हो गोविंद मोल

माई री मैंने गोविंद लीन्हो मोल,
माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।

कोई कहे सस्ता,
कोई कहे महँगा,
लीन्हो तराज़ू तोल,
माई री मैंने लीनो तराज़ू तोल,
माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।

कोई कहे बन में,
कोई कहे मन में,
आवत प्रेम की लौर,
गोविंद लीनो मोल,
माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
आवत प्रेम की लोर,
गोविंद लीनो मोल,
माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।

माई री मैंने गोविंद लीन्हो मोल,
माई री मैंने गोविंद लीनो मोल,
गोविंद लीनो मोल।
श्रेणी
download bhajan lyrics (218 downloads)