छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी

छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

साधारी संगत मीरा बाई छोड़ दो जी
आज मेरतली रहवो - रहवो सहेलिया रे साथ
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

साधारी संगत  राणो महासे ना छूटे जी
आज राणो जी छोड्या - छोड्या सहेलिया रा साथ
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी  
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

भगवा तो कपडा मीरा बाई छोड़ दो जी
आज मेरतली पहरो-पहरो चित्रेडया रो चीर
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

भगवा तो कपडा राणो महासे ना छूटे जी
आज राणो जी छोड्या - छोड्या चित्रेडया रा चीर
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी  
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

कंठी तो माला मीरा बाई  छोड़ दो जी
आज मेरतली पहरो-पहरो नौलख हार
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी  
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

कंठी तो माला राणो महासे ना छूटे जी
आज राणो जी छोड्या - छोड्या नौसर हार
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी  
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल

बा गाया बोली मीरा बाई नै तोल ली जी
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो नन्द किशोर
छोटी सी उमरिया में मीरा बाई नै हरी मिल्या जी
आज मीरा नै मिलगयो - मिलगयो गाया रो ग्वाल  
श्रेणी
download bhajan lyrics (412 downloads)