एल खेळ नदी बहवे ओ पाणी कित जासी राज

एल खेळ नदी बहवे ओ पाणी कित जासी राज,
आधो जासी गळ्या गळ्या आधो इसर न्हासी राज,

ईशर घणा बधावणा बहु गौरल जायो पूत राज,
कानीराम घौड़ी घूघरा बहु लाडल माथा मोर राज,
अलदा ल्यावो परदा ल्यावो बांधन वाळ बंधाओ राज,
सार की सुई ल्यावो बाँट का तो तागा राज,
सींव रै दरजी रा बेटा है भतीजा नागा राज़,

सींवता पोवता दिन दस लाग्या राज ई भुआ के कारणे,
पाठान्तर भुआ लाइ बाग़ा ए भुआ के कारणे,
भतीजा रह गया नागा भतीजा रह गया नागा राज,
नागा नागा काई करो राज और सीवाँ स्या बागा राज,
एल खेळ नदी बहवे ओ पाणी कित जासी राज,
आधो जासी गळ्या गळ्या आधो इसर न्हासी राज

पहरो रे म्हारा भाई भतीजो भुआ ल्याई बागा,
एल खेळ नदी बहवे ओ पाणी कित जासी राज,
आधो जासी गळ्या गळ्या आधो बडोड़ा बीरा जी न्हाय सी,
आधो जासी छोटोडा बीरा जी न्ह्याय सी,
बडोड़ा बीरा जी करया बधावणा भाभ्या जाया पूत जी,
छोटोडा बीरा घोड़ी घुघरा
श्रेणी
download bhajan lyrics (427 downloads)