प्यासी मर गई लांगुरिया

मर गयी लांगुरिया
मैं प्यासी मर गयी लागुरिया
रे कुल्लड़ रे कुल्लड़
कुल्लड़ फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मर गई लांगुरिया
कुल्लड़ फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मर गई लांगुरिया
मर गयी लांगुरिया
में प्यासी मर गयी लागुरिया
रे कुल्लड़ रे कुल्लड़
फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मरि गई लांगुरिया

सास बिटौरा चढ़ गई
और ससुरा जोरै हाथ
सास बिटौरा चढ़ गई
मेरा सुसुरा जोड़े हाथ
उतर उतर परमेश्वरी
उतर उतर परमेश्वरी
मैनें तोई पै बोली जात
रे कुल्लड़ रे कुल्लड़
फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मरि गई लांगुरिया
कुल्लड़ फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मर गई लांगुरिया

जिठनी बिटौरा चढ़ि गई
मेरौ जेठा जोरै हाथ
उतरि उतरि परमेश्वरी
मैनें तोई पै बोली जात
रे कुल्लड़ रे कुल्लड़
फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मरि गई लांगुरिया
कुल्लड़ फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मर गई लांगुरिया

द्यौरानी बिटौरा चढ़ि गई
मेरौ देवर जोरै हाथ
उतरि उतरि परमेश्वरी
मैनें तोई पै बोली जात
रे कुल्लड़ रे कुल्लड़
फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मरि गई लांगुरिया
कुल्लड़ फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मर गई लांगुरिया

नन्द बिटौरा चढ़ि गई
नन्देऊ जोरै हाथ
उतरि उतरि परमेश्वरी
मैनें तोई पै बोली जात
रे कुल्लड़ रे कुल्लड़
फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मरि गई लांगुरिया
कुल्लड़ फूट गयौ मोंटर मे
प्यासी मर गई लांगुरिया
download bhajan lyrics (439 downloads)