घूमतडा घर आवो गजानंद

घूमतडा घर आवो गजानंद ,
म्हारा प्यारा ओ गजानंद,
खेलतडा घर आवो जी,

मुषे असवारी गणपति पधारो,
संग में रिद्धि – सिद्धि लावो जी
ब्रह्मा पधारो विष्णुजी पधारो ,
संग में सरस्वती लावो जी।
घूमतडा घर आवो गजानंद ,

खोल जटा शिवशंकर पधारो,
संग में पार्वती लावो जी
राम पधारो लक्ष्मण पधारो,
संग सिया सती लावो जी
घूमतडा घर आवो गजानंद ,

राम दास हनुमान पधारो,
संग में भेरू लावो जी
मुरली बजावत कृष्ण पधारो,
संग में राधा रानी लावो जी
घूमतडा घर आवो गजानंद ,

नीले असवरी बाबा रामदेवजी पधारो,
संग में नेतल रानी लावो जी
बाई मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर,
हरक हरक गुण गावो जी
घूमतडा घर आवो गजानंद ,
श्रेणी
download bhajan lyrics (342 downloads)