मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला

मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला
नंदलाला ओ गोपाला नंदलाला ओ गोपला
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला


मुरली की आवाज मेनू बागो मैं सुनाई थी
ओ मुरली,ओ फुलवा तोड़ के बजाई रे नंदलाला
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला


मुरली की आवाज मेनू तालो पे सुनाई थी
ओ मुरली ओ साड़ी दोबते बजाई रे नंदलाला
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला

मुरली की आवाज मेनू किऊ पे सुनी थी
ओ मुरली,ओ चारी बरते बजाई रे नंदलाला
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला

मुरली की आवाज मेनू क चोंके पे सुनी थी
ओ मुरली,ओ भोजन ख्वाते बजाई रे
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला

मुरली की आवाज मेनू मंदिर में सुनी थी
ओ मुरली,ओ पूजा करते बजाई रे
मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला

ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ
ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਓ ਗੋਪਾਲਾ ਨੰਦ ਲਾਲਾ ਓ ਗੋਪਾਲਾ
ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ

ਮੁਰਲੀ ਕੀ ਅਵਾਜ ਮੈਨੇ ਬਾਗ਼ੋਂ ਮੇ ਸੁਣੀ ਥੀ
ਓ ਮੁਰਲੀ,,ਓ ਫੁਲਵਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ
ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ

ਮੁਰਲੀ ਕੀ ਅਵਾਜ ਮੈਨੇ ਤਾਲੋਂ ਪੇ ਸੁਣੀ ਥੀ
ਓ ਮੁਰਲੀ,,,ਓ ਸਾੜੀ ਡੋਬਤੇ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ
ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ

ਮੁਰਲੀ ਕੀ ਅਵਾਜ ਮੈਨੇ ਕੂਓੰ ਪੇ ਸੁਣੀ ਥੀ
ਓ ਮੁਰਲੀ,,,ਓ ਝਾਰੀ ਭਰਤੇ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ
ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ

ਮੁਰਲੀ ਕੀ ਅਵਾਜ ਮੈਨੇ ਚੌਂਕੋ ਪੇ ਸੁਣੀ ਥੀ
ਓ ਮੁਰਲੀ,,,ਓ ਭੋਜਨ ਖਾਵਤੇ ਬਜਾਈ ਰੇ
ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ

ਮੁਰਲੀ ਕੀ ਆਵਾਜ ਮੈਨੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇ ਸੁਣੀ ਥੀ
ਓ ਮੁਰਲੀ,,,,ਓ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਬਜਾਈ ਰੇ
ਮੁਰਲੀ ਜੋਰ ਕੀ ਬਜਾਈ ਰੇ ਨੰਦ ਲਾਲਾ
श्रेणी
download bhajan lyrics (1290 downloads)