ਖੜਕਣ ਟਲ-ਘਿਡਿਆਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ

ਖੜਕਣ ਟਲ-ਘਿਡਿਆਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ |
ਵਜ ਰਹੇ ਸ਼ੰਖ ਵਿਨਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਵਜਨ ਨਗਾੜੇ ਨਾਲੇ ਵਜਨ ਸ਼ੇਹ੍ਨਾਇਆ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਸੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੋਹਨੀ ਤਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਢੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਨਾਲੇ ਵਜ ਰਹੇ ਸ਼ੇਨੇ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਇਆ ਨੇ ਕਮਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ, ਮਇਆ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ |
ਪਹਨ ਕੇ ਬਾਣੇ ਸੂਹੇ ਲਾਲ, ਮਇਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ||
download bhajan lyrics (1272 downloads)