ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਏ

   ਮੇਰੀ ਆਸ ਮੁਰਾਦ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ,
   ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਰਾਣੀ ।
   ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਣਾ ਚ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ
   ਮਈਆ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ॥

ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਏ,
ਜਦੋ ਦੀ ਮਈਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਏ ।

ਜਦੋ ਦੀਆ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਹੋਈਆਂ ਮੰਜੂਰੀਆ,  
ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੈਂਡੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ।
ਗਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਏ,
ਜਦੋ ਦੀ ਮਈਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਏ ॥

ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਈਆ ਤਕਸੀਰ ਏ,
ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਏ ।
ਤੇਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਓਟ ਤੱਕ ਲਈ ਏ,
ਜਦੋ ਦੀ ਮਈਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਏ ॥

ਜੈ ਜੈ ਮਈਆ ਜੈ ਜੈ ਮਈਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗਾ,
ਚਰਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ ।
ਖੁਸ਼ੀ ਚ ‘ਸਲੀਮ’ ਨੇ ਮਾਂ ਭੇਂਟ ਏਹੋ ਕਹੀ ਏ,
ਜਦੋ ਦੀ ਮਈਆ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਏ ॥
download bhajan lyrics (1750 downloads)