दर्शन देदो बाबा जी

संगता दुरो चल के आइया दर्शन देदो बाबा जी,
दर्शन देदो बाबा जी झोलियाँ भर दो बाबा जी,
संगता दुरो चल के आइया दर्शन देदो बाबा जी

जी करदा मोर बन आवा तेरे दर ते पेहला पावा,
तेरे रज रज दर्शन पावा दर्शन देदो बाबा जी,
संगता दुरो चल के आइया दर्शन देदो बाबा जी

तेरे ाउंदे भगत प्यारे मुहो बोलन जय जय कारे.,
दर ते नच्दे तपड़े सारे आस पूजा दो बाबा जी
संगता दुरो चल के आइया दर्शन देदो बाबा जी

तेरी लगदी गुफा प्यारी सारी दुनिया तो जो नयारी,
दर्शन दे दो बारो बारी झोलिया भर दो बाबा जी,
संगता दुरो चल के आइया दर्शन देदो बाबा जी

प्रेम सदा ही गुण तेरे गाउँदा राणा निमाणा लिखदा जांदा,
भेटा दर तेरे ते सुनानदा लेखे ला दयो बाबा जी,
संगता दुरो चल के आइया दर्शन देदो बाबा जी
download bhajan lyrics (305 downloads)