घुंघटीयो आड़े आ गयो जी

घुंघटीयो आड़े आ गयो जी,घुंघटीयो आड़े आ गयो जी
थाने देख कोणी पायी बाबा श्याम
घुंघटीयो आड़े आगयो जी........

महारो माथो चक्कर खा गयो जी २
थाने देख कोणी पायी बाबा श्याम
घुंघटीयो आड़े आगयो जी........

गिगलियो बिलखन लाग्यो जी २
थाने देख कोणी पायी बाबा श्याम
घुंघटीयो आड़े आगयो जी........

वो बनियो म्हाने सरकागयो जी २
थाने देख कोणी पायी बाबा श्याम
घुंघटीयो आड़े आगयो जी........

म्हारो हिवड़ो भर भर आ गयो जी २
सुभम रूपम के तू मिलिजे
घुंघटीयो आड़े आगयो जी........download bhajan lyrics (1183 downloads)