भज गोविन्द गोविन्द गोपाला

भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला
प्यारे मुकुंद माधव गोविन्द बोल
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल

हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम
सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम
भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला

राम धुन लागि रे गोपाल धुन लागि
लागि रे मोहे राधे धुन लागि
भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला

भज गोविन्द गोविन्द गोपाला
भज मुरली मनोहर नन्द लाला
प्यारे मुकुंद माधव गोविन्द बोल
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल

संपर्क - +919830608619
download bhajan lyrics (1506 downloads)