मालिक म्हारो सांवरिया

मालिक म्हारो सांवरिया बन गयो मैं तो चाकरियो,
चाकरियो मैं चाकरियो ओ बाबा सांवरियो को चाकरियो,

जब से फिराई मोरछड़ी,
विपदा घर से दूर खड़ी,
घाटी माहरी हथनियो,
बन गयो मैं तो चाकरियो
मालिक म्हारो सांवरिया

कली काल को महाबली,
चर्चा एह की गली गली,
खाली ना जावे मंगनियो,
बन गयो मैं तो चाकरियो,
मालिक म्हारो सांवरिया.......

अटल छतर तेरी माया,
पार नहीं कोई पाया,
जीत गायो है हार नियो,
बन गयो मैं तो चाकरियो,
मालिक म्हारो सांवरिया.......

बिन बोले तू सब कर गयो,
सेवा पा कर कह तर गयो,
श्याम के जैसो गवनियो,
बन गयो मैं तो चाकरियो,
मालिक म्हारो सांवरिया.......
download bhajan lyrics (878 downloads)