प्रीत गुरा नाल लाइयाँ

प्रीत गुरा नाल लाइयाँ,
मैं ता भूल गई सब संसार,

प्रीत गुरा नाल लानी है औखी,
हॉवे किरपा ता मिल दी सोखी,
मिलियाँ मैनु करतार मैं ता भूल गई सब संसार,
प्रीत गुरा नाल लाइयाँ ......

सच्चा प्यार गुरु तू मिल दा,
अंदर मन दा चश्मा हिल्दा,
जीवन विच आई बहार,मैं ता भूल गई सब संसार,
प्रीत गुरा नाल लाइयाँ ......

तन मन वारा मैं धन भी वारा,
स्वरगा दा मैनु मिलियाँ नजारा,
तू सच्ची सरकार,मैं ता भूल गई सब संसार,
प्रीत गुरा नाल लाइयाँ ......
download bhajan lyrics (352 downloads)