आइयो जी आइयो खाटू वालो श्याम रे

आइयो जी आइयो खाटू वालो श्याम रे,
महरो सांवरियो महरो सांवरियो,
सांवरियो है जग को सिरजन हार हार रे,
महरो सांवरियो महरो सांवरियो,

नरसी जी तो संवारिये से यु कही जी संवारा यु कही,
आज सदा मैं झांसी संवारा लाज रे,
आइयो सांवरियो आइयो सांवरियो....

कर्मा भाई खीचड़ो का भोग धरी,
टाबरिये के ओले बैठो श्याम श्याम रे,
जीनु सांवरियो सांवरियो...

सिर पे पिटारो मेरा खोलियो,
सांवरो बणायो नोसर हार हार रे,
महरो सांवरियो महरो सांवरियो,

मित्र सुधर्मा ऊपर किरपा करि रे ,
त्रिकोली को दे दियो राज राज रे,
महरो सांवरियो महरो सांवरियो,

भगत वछल प्रभु सारो सब काज,
कृष्णा नन्द की सांवरो रखे लाज रे,
महरो सांवरियो महरो सांवरियो,
download bhajan lyrics (743 downloads)