शिव शंभो शम्बो

शिव शम्बो शम्बो, शिव शम्बो महादेवाय
हर हर हर हर महादेवाय शिव संभो महादेवाय

शिव ॐ शिव ॐ शिव ॐ नमः शिवाय
शिव ॐ शिव ॐ शिव ॐ नमः शिवाय

हर ॐ, हर ॐ, हर ॐ, नमः शिवाय
हर ॐ, हर ॐ, हर ॐ, नमः शिवाय

शिव ॐ ॐ ॐ, शिव ॐ ॐ ॐ, शिव ॐ नमः शिवाय
शिव ॐ ॐ ॐ, शिव ॐ ॐ ॐ, शिव ॐ नमः शिवाय
श्रेणी
download bhajan lyrics (837 downloads)