चालो चला खाटू धाम

चालो चला खाटू धाम बुलावे घुसरी वाला श्याम आ गयो फागणियो,
रंग रंगीलो फागण आयो श्याम धनि को न्युतो ल्यायो,
थाने पति भेजो श्याम उड़िके घुसड़ी वाला श्याम,
आ गयो फागणियो....

चंग घनेरा बाजन लागया भगत हिलमिल नाचन लाग्या,
बोलो सगला जय श्री श्याम सुनेगो घुसड़ी वालो श्याम,
आ गयो फागणियो.........

होली को रमझोल मचेगो लाल गुलाल भी खूब उड़ेगी,
थारे रंग के माहि श्याम रंगेगो घुसरी वालो श्याम,
आ गयो फागणियो...........

प्रचार मंडल की टोली जावे श्याम ध्वज सागे ले जावे,
रवि बोले करो प्रयाम दीखैगो घुसरी वालो श्याम,
आ गयो फागणियो.........
download bhajan lyrics (595 downloads)