कृपा करू कृपा करू कृपा करू राधे

कृपा करू, कृपा करू, कृपा करू राधे ।

कृपा का ही तनु तोरा, कृपा करू राधे ।

मैं तो हूँ अधम अति, कृपा करू राधे ।

भला हूँ बुरा हूँ हो हूँ, कृपा करू राधे ।

अशरण शरण तू, कृपा करू राधे ।

साधन बल नंहि, कृपा करू राधे ।

भटकत थकि गयो, कृपा करू राधे ।
श्रेणी
download bhajan lyrics (1296 downloads)