યદુવર લાગત હૈ મોહે પ્યારો

યદુવર લાગત હૈ મોહે પ્યારો
યદુવર લાગત હૈ મોહે પ્યારો.
મથુરા મેં હરિ જનમ લિયા હૈ, ગોકુલ મેં પગ ધારો, જન્મત હિ પૂતના ગતિ દીન્હી, અધમ ઉદ્ધારણ હારો
યદુવર....
યમુના કે તીર ધેનુ ચરાવે ઓઢે કામળો કાળો. સુંદર વન કમલદલ લોચન પીતાંબર પટવારો ..
યદુવર,
મોર મુકુટ મકરાકૃત કુંડલ, કર મેં મુરલી ધારો, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ બિરાજૈ, સંતન કે રખવારો ..
યદુવર.
જલ બૂડત ગજ રાખિ લિયો હૈ, કર પર ગિરિવર ધારો, મીરાં કે પ્રભુ ગિરિધર નાગરા જીવન પ્રાણ હમારો . યદુવર.
श्रेणी
download bhajan lyrics (54 downloads)