मोर बोलदा जी मोर बोलदा

मोर बोलदा जी मोर बोलदा,
मोर बोलदा जी मोर बोलदा,
मेरी मैया दे, माँ वैष्णों दे,
मेरी मैया दे द्वारे उत्ते मोर बोलदा,
मेरी मैया दे द्वारे उत्ते मोर बोलदा....

खटो खटियां जी खटो खटियां,
खटो खटियां जी खटो खटियां,
माँ वैष्णों दे...जय हो, मेहरावाली दे...जय हो,
शेरांवाली दे द्वारे उत्तो खटो खटियां,
मेहरावाली दे द्वारे उत्तो खटो खटियां....

जयकारे लगदे जी प्यारे लगदे,
जयकारे लगदे जी प्यारे लगदे,
मेरी मैया दे, मेरी मैया दे,
मेरी मैया दे द्वारे ते जयकारे लगदे....

जयकारा शेरांवाली दा जयकारा मेहरावाली दा,
जयकारा शेरांवाली दा जयकारा मेहरावाली दा,
जयकारा मेहरावाली दा, जयकारा मेहरावाली दा,
जयकारा मेहरावाली दा, जयकारा मेहरावाली दा......

मोर बोलदा जी मोर बोलदा,
मोर बोलदा जी मोर बोलदा,
मेरी मैया दे, माँ वैष्णों दे,
मेरी मैया दे द्वारे उत्ते मोर बोलदा,
मेरी मैया दे द्वारे उत्ते मोर बोलदा....
download bhajan lyrics (178 downloads)