कृपा बनाए रखी श्यामा

तेरी मेहर वाले मिलन नजारे,
कृपा बनाए रखी श्यामा,
दुख दूर दूर रहन सातों सारे,
कृपा बनाए रखी श्यामा.....

सुखी रहे असी सदा, देंदे रेयो सुख तुसी,
बागा दिया फुल्ला वांगु खिले रहन दिल सदा,
हंजू नैना तो आन ना कदे,
कृपा बनाए रखी श्यामा.....

तेरी छत्रछाया विच रहिए दिन रात सदा,
दुखा दिया मारा सानू, कदे भी पैन ना,
सदा गांदे रहिये सोणे जैकारे,
कृपा बनाए रखी श्यामा.....

सानू तू श्यामा भक्ति विच रंग दे,
भगती तेरे विच श्यामा महिमा तेरी गांवदे,
भगत तेरे शुक्र गुजारे,
कृपा बनाए रखी श्यामा.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (148 downloads)