घुँघर घुँघर बाल रामललना के

घुँघर घुँघर बाल रामललना के,
घुँघर घुँघर बाल रामललना के ।।

मन्द मधुर प्यारी मुस्कनियाँ,
गोल गोल लाल गाल रामललना के,
घुँघर घुँघर बाल रामललना के ।।

कनक पैजनी छम छम बाजै,
ठुमुकु ठुमुकु मोहे चाल रामललना के,
घुँघर घुँघर बाल रामललना के ।।

अंग अंग आभूषण सोहे,
मोहे नयन विशाल रामललना के,
घुँघर घुँघर बाल रामललना के ।।

धन्य धन्य अवधपुरबासी,
नित नव देखें धमाल रामललना के,
घुँघर घुँघर बाल रामललना के ।।
श्रेणी
download bhajan lyrics (186 downloads)