योगेश्वराय महादेवाय


योगेश्वराय महादेवाय योगेश्वराय महादेवाय
योगेश्वराय महादेवाय

महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:

योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय
योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय

त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय,मृत्यंजयाय
त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय

सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय,सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय

योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय
योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय

त्रिकाग्नि कालाय,कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय
त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय

सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय

महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:

योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय
योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय
त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय
त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय

सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय

महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:

योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय
योगेश्वराय महादेवाय त्रंबकाय त्रिपुरान्तकाय

त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय
त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्रया नीलकण्ठाय मृत्यंजयाय

सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय
सर्वेश्वराय सदाशिवाय

महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
महादेवाय नम:
श्रेणी
download bhajan lyrics (252 downloads)