गौरा गौरा मुखड़ा गहरी गहरी अखियां

गौरा गौरा मुखड़ा गहरी गहरी अखियां,
विच कजरे दी डोर मेरा नटवर नंद किशोर....

दुध नईयो मंगदा, मलाई नईयो मंगदा,
ऐ मखना दा चोर मेरा नटवर नंद किशोर,
गौरा गौरा मुखड़ा गहरी गहरी अखियां.....

खेल नईयो मंगदा खिलौना नईयो मंगदा,
ऐ मुरली दा चोर मेरा नटवर नंद किशोर,
गौरा गौरा मुखड़ा गहरी गहरी अखियां.....

सखिया नईयो मंगदा सहेलिया नईयो मंगदा,
ऐ राधा दा चोर मेरा नटवर नंद किशोर,
गौरा गौरा मुखड़ा गहरी गहरी अखियां.....

गईया नईयो मंगदा ग्वाले नईयो मंगदा,
ऐ बछड़े दा चोर मेरा नटवर नंद किशोर,
गौरा गौरा मुखड़ा गहरी गहरी अखियां.....
श्रेणी
download bhajan lyrics (120 downloads)