बुद्धा वंदना

नमो तस्स भगवतो अरहतो,
सम्मासं बुद्धस,
नमो तस्स भगवतो अरहतो,
सम्मासं बुद्धस,
नमो तस्स भगवतो अरहतो,
सम्मासं बुद्धस....

बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मम शरणम गच्छामि,
संघम शरणम् गच्छामि।
श्रेणी
download bhajan lyrics (119 downloads)