मैनूं याद श्याम दी आई

डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई,
याद श्याम दी आई मैंनूं याद श्याम दी आई,
डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई....

श्याम मेरे ने महल बनाया,
मोरी उत्ते मोरी उत्ते नाम लिखेया मैनूं याद श्याम दी आई,
याद श्याम दी आई मैंनूं याद श्याम दी आई,
डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई....

श्याम मेरे ने बाग लगाए,
डाली उत्ते डाली उत्ते नाम लिखेया मैनूं याद श्याम दी आई,
याद श्याम दी आई मैंनूं याद श्याम दी आई,
डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई....

श्याम मेरे ने सड़कां बणाईयां,
मोड़ा उत्ते मोड़ा उत्ते नाम लिखेया मैनूं याद श्याम दी आई,
याद श्याम दी आई मैंनूं याद श्याम दी आई,
डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई....

श्याम मेरे ने ताल बणांए,
पौड़ी उत्ते पौड़ी उत्ते नाम लिखेया मैनूं याद श्याम दी आई,
याद श्याम दी आई मैंनूं याद श्याम दी आई,
डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई....

श्याम मेरे ने लंगर लगाया,
पूरी उत्ते पूरी उत्ते नाम लिखेया मैनूं याद श्याम दी आई,
याद श्याम दी आई मैंनूं याद श्याम दी आई,
डाली उत्ते डाली उत्ते फूल खिड़ेया मैनूं याद श्याम दी आई....
श्रेणी
download bhajan lyrics (299 downloads)