राधा राधा बोलो नित राधा

राधा राधा गावो रस राधा राधा बोलो नित राधा।
रसिकनि राधा मोहनि राधा सोहनि राधा मेटत बाधा॥

पुलकनि राधा झलकनि राधा विहसनि राधा प्रेम आगाधा।
सरसनि राधा वरसनि राधा हरसनि राधा सब सुख साधा॥

विलसनि राधा वरदनि राधा विमुदनि राधा कृष्ण आराधा।
शरण सदा राधासर्वेश्वर राधा राधा रसदा राधा॥
श्रेणी
download bhajan lyrics (290 downloads)