हो लखदातार

अर्ज करा हां थाने, द्वारे खड़या म्हे बाबा,
अर्ज करा हाँ थाने, द्वारे खड़या म्हे बाबा,
सुनल्यो ना देकर, ध्यान दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....

दीन कृपालु म्हारो, हेलो सम्भालो,
दीन कृपालु म्हारो, हेलो सम्भालो,
दिन दुखी जोवह, वाट दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....

थापे भरोसो थांसु, आस लगाई,
थापे भरोसो थांसु, आस लगाई,
आस पुराओ करतार, दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....

लाज जावे है म्हारे, पास ना ढेलो,
लाज जावे है म्हारे, पास ना ढेलो,
थे पथ राखो सरकार, दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....

और कोई नहीं, द्वार जाणा म्हे बाबा,
और कोई नहीं, द्वार जाणा म्हे बाबा,
जाणा हा बस थारो, द्वार दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....

शरण पडयो गोलू का, कारज सुधारो,
शरण पडयो गोलू का, कारज सुधारो,
कारा हा जय जयकार, दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....

अर्ज करा हाँ थाने, द्वारे खड़या म्हे बाबा,
अर्ज करा हाँ थाने, द्वारे खड़या म्हे बाबा,
सुनल्यो ना देकर, ध्यान दयालु दाता,
थे हो लखदातार, ओ खाटूवाला,
थे हो लखदातार....
download bhajan lyrics (311 downloads)