लेलो लेलो रामजी रो नाम

लेलो जी लेलो, लेलो भाइडा रे,
लेलो लेलो रामजी रो नाम ।।

गणपत जीरा सुमिरण कर लो,
शंकर मात पिता को सिंवरो,
सिंवरो – सिंवरो पारवती माँय,
भाइड़ा रे, लेलो लेलो, रामजी रो नाम,
लेलो जी लेलो…….

जगत पिता ब्रह्मा को सिंवरो,
जग पालक विष्णु को सिंवरो,
सिंवरो – सिंवरो सरसती माँय,
भाइड़ा रे, लेलो लेलो, रामजी रो नाम,
लेलो जी लेलो…….

मात पिता अपने को सिंवरो,
चरण पखावत गुरू को सिंवरो,
सिंवरो – सिंवरो सतसंग माँय,
भाइड़ा रे, लेलो लेलो, रामजी रो नाम,
लेलो जी लेलो…….

भक्त मण्डल रीअरज सुण लो,
भक्तों ने थे पार उतारो,
हरिजी करेला बेड़ा पार,
भाइड़ा रे, लेलो लेलो, रामजी रो नाम,
लेलो जी लेलो…….
श्रेणी
download bhajan lyrics (202 downloads)