आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई

आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई,
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई,
हे महारानी तेरी याद आई,
हे महारानी तेरी याद आई,
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई......

ज्योत जगाई तेरी याद आई,
चौकीं सजाई तेरी याद आई,
हे महामाई तेरी याद आई,
हे महामाई तेरी याद आई,
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई......

आये नवराते तेरी याद आई,
भवन पे आते तेरी याद आई,
चुनरी चढ़ाते तेरी याद आई,
चुनरी चढ़ाते तेरी याद आई,
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई.....

काज रचाया तेरी याद आई,
शगन मनाया तेरी याद आई,
शीश झुकाया तेरी याद आई,
शीश झुकाया तेरी याद आई,
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई.....

ढोलक बजाते तेरी याद आई,
भेटें सुनाई तेरी याद आई,
भेटें सुनाई तेरी याद आई,
नाचते नचाते तेरी याद आई,
नचदे नचाते तेरी याद आई,
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई.....

आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई
हे महारानी तेरी याद आई
हे महारानी तेरी याद आई
आजा आजा रे भवानी तेरी याद आई...
download bhajan lyrics (430 downloads)