तेरा हीरा जन्म अनमोला

राम नाम जपले, ओ बंदे राम नाम जपले,
राम नाम जपले, ओ बंदे राम नाम जपले ॥

तेरा हीरा जन्म अनमोला,
तू बन्दे राम नाम जप ले अनमोला॥
राम नाम जपले.....

राम नाम है बड़ा है सुखदाई,
मुश्किल वेले आन्दा बन के सहाई,
खाली कर ले तू पापा वाला झोला,
तू बन्दे राम नाम जप ले अनमोला॥
तेरा हीरा जन्म अनमोला.....

नाम तू जप भवसागर तर ले,  
मैले मन नु पावन कर ले,
भार जिन्दड़ी दा कर ले होला,
तू बन्दे राम नाम जप ले अनमोला॥
तेरा हीरा जन्म अनमोला.....

मिट जावेगा दुःख दा हनेरा,
हो जावेगा सुख दा सवेरा,
मुक़ जावेगा तेरा सब रोला,
तू बन्दे राम नाम जप ले अनमोला॥
तेरा हीरा जन्म अनमोला,
राम नाम जपले, ओ बंदे राम नाम जपले......
श्रेणी
download bhajan lyrics (353 downloads)