श्याम को घोड़लियो शिणगार

श्याम को घोड़लियो शिणगार,
ऐके हीरो चमके भाळ,
ऐका घुंघर वाळा बाळ,
श्याम म्हाने प्यारो लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे

श्याम का तीखा तीखा नैण,
लेग्या म्हारे मन का चैन,
नैणा नैण मिलाकर सैण
यो कामनगारों लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे

श्याम की मिठी सी मुस्कान,
वेणु करे अधर रसपान
छेड़े रसभरी मिठी ताण,
रसीक रसवाळो लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे

बागो पहरयो घेर घूमेर,
ज्यामे अस्सी कली रो घेर,
अंतर छिड़के चारों मेर,
सेठ धनवाळो लागे
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे

सरिता जो भी आवे हार,
देरी करे ना यो सरकार,
हो थामे खुद हाथा पतवार,
श्याम दिलवाळो लागे,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे
download bhajan lyrics (381 downloads)