बाबो भोलो अमलीडो

अरे अमलीडो अमलीडो अमलीड़ो अमलीड़ों भोलो,
भगतां ने लागे भालो म्हारो नाथ तिलसमां वालो,
यो बाबो भोलो अमलीडो

अमलीडो गांजा की चलमां पीवे यो भांग धतूरा खावे,
यो बाबो भोलोअमलीड़ो,
अरे अमलीडो......

अमलीडो गले में नाग लटकावे,
यो डम डम डमरू बजावे
यो बाबो भोलो अमलीडो,
अरे अमलीडो.......

अमलीडो दुखियाँ का दुखड़ा काटे,
यो चरम रोग ने काटे
यो बाबो भोळो अमलीडो
अरे अमलीडो .......
श्रेणी
download bhajan lyrics (20 downloads)