बंदऊँ द्वादश ज्योतिर्लिंगम्

बंदऊँ द्वादश ज्योर्तिलिँगम्

बंदऊँ प्रथमं सोमनाथम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ द्वितीयं मल्लिकार्जुनम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ तृतीयं महाकालम्,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ चतुर्थकं ममलेश्वरम्,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ पंचमं वैद्यनाथम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ षष्ठमम् भीमाशँकरम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ सप्तमं रामेश्वरम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ अष्टमं नागेश्वरम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ नवमं विश्वनाथम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ दशमं त्रयम्बकेश्वरम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ एकादशं  केदारनाथम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ द्वादशम् घुश्मेश्वरम् ,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
बंदऊँ द्वादश ज्योर्तिलिँगम्,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ।।

आभारः ज्योति नारायण पाठक
श्रेणी
download bhajan lyrics (197 downloads)