लेतो जा ज्ये रै बीरां लेतो जा ज्ये बाई सुगणा बाई रा बीरां हो संदेशो म्हारो लेतो जा ज्ये

लेतो जा ज्ये रै बीरां लेतो जा ज्ये
लेतो जा ज्ये रै बीरां लेतो जा ज्ये
बाई सुगणा बाई रा बीरां हो संदेशो म्हारो लेतो जा ज्ये

पहलो - पहलो परचो माता मैणादे नै दीनयो
दुखड़ो माता रो बाबो सारो हर लिनयो
उफणतो दूध थमातो जा ज्ये
बाई सुगणा बाई..

दूजो - दूजो परचो बाबो  बिंणजारे नै दीनयो
दुखड़ो बिणजारे रो बाबो सारो हर लिनयो
मिसरी को लूण बणातो जा ज्ये
बाई सुगणा बाई..

तीजो - तीजो परचो बाबो बोयता नै दीनयो
दुखड़ो सेठां रो बाबो सारो हर लिनयो
डुबयोड़ी नयाव तिरातो जा ज्ये
बाई सुगणा बाई..

चौथो - चौथो परचो  बाई सुगणा नै दीनयो
दुखड़ो बहणा रो बाबो सारो हर लिनयो
अमृत रस बरसातों जा ज्ये
बाई सुगणा बाई..

पांचों - पांचों परचो  पाँचू पीरां नै दीनयो
दुखड़ो पीरां रो बाबो सारो हर लिनयो
झोळी - झंडा ल्याय गिरातो जा ज्ये
बाई सुगणा बाई..

छटो - छटो परचो बालक  नाथ जी नै दीनयो
दुखड़ो संता रो बाबो सारो हर लिनयो
कानां मैं कुंडल झलकातो जा ज्ये
बाई सुगणा बाई..
श्रेणी
download bhajan lyrics (229 downloads)