मुरलीया भाजे यमुना के तीर

मुरलीया भाजे यमुना के तीर
यमुना के तीर यमुना के तीर
मुरलीया भाजे यमुना के तीर

मुरली सूना के मेरो मन हर लीनो
चित धरे तो नाही धीर
मुरलीया भाजे यमुना के तीर

कारो कन्हियाँ कारी कम्लियाँ
कारो यमुना को नीर मुरलीया भाजे यमुना के तीर

मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर सीर
मुरलीया भाजे यमुना के तीर
श्रेणी
download bhajan lyrics (545 downloads)