घुँगरू छम छमा

मीरा नाचे रे, मेडतनी नाचे रे
के घुँगरू छम छमा छम छान न न न न बाजे रे, बाजे रे
हरी मंदिर के माय मै आ मीरा नाचे रे ||०||

मीरा गढ़ सू उतरी रे रानो जी पकड़ो हाथ
हाथ थे म्हारो छोड़ दो राणा, मुख सू कर ल्यो बात || के घुँगरू

मीरा नाचे मेडता मै सखिया मिंदर माय
मीरा बाजावे घुँगरा रे , सखिया बाजावे थाल || के घुँगरू

जहर को प्यालो राणा भेजियो, दिज्यो मीरा रे हाथ
कर चरनामृत पी गयी रे, सहाय करी रघुनाथ || के घुँगरू

सर्प पिटा रो राणा भेजियो, दिज्यो मीरा रे हाथ  
हार गला मै पेरियो रे, हुइग्यो नवसर हार || के घुँगरू

मीरा बाई री विनती थे सुन ज्यो सरजन हार
शरण पड्या री लज्जा राखिजो चार भुजा रा नाथ || के घुँगरू
श्रेणी
download bhajan lyrics (1247 downloads)