सखी ऐसा मचा हुरदुंग लट्ठमार होरी में

सखी ऐसा मचा हुड़दंग, लठमार होली में,
लठमार होली में, लठमार होरी में
रस बरसे बरसे रंग लठमार होली में

ऐसी मची बरसाने होरी,
भीग गयो री मेरा दामन चोली
मेरो भीग गयो री अंग अंग,
लठमार होली में

स्वर : भईया राजू कटारिया मोगा
+91 98140 65320
श्रेणी
download bhajan lyrics (589 downloads)